1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su www.milzinuuogynas.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje „www. milzinuuogynas.lt“ (toliau – “el-parduotuvė”).
1.2. Pirkti el-parduotuvėje turi teisę:
1.2.1. Fiziniai asmenys, vyresni nei 18 metų amžiaus, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei įgalioti jų atstovai. Jaunesni nei 18 metų fiziniai asmenys prekes el-parduotuvėje gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu;
1.2.2. Juridiniai asmenys bei įgalioti jų atstovai.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir galutinai sudaręs savo prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.
2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo saugoma el-parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el-parduotuvėje šių Taisyklių ir el-parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su el-parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo įsigytos(ų) prekės(ių) pristatymo dienos, išskyrus jei pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu įsigyta (os) prekė (ės) nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pasikeitus registracijos formoje pateiktiems duomenims, privaloma nedelsiant juos atnaujinti.
4.3. Jei užsakytų prekių pristatymo metu, atsisakoma priimti užsakytas prekes, privaloma padengti prekių pristatymo išlaidas (išskyrus atvejus, kai prekės išorinė pakuotė būna pažeista ar pastebimi kiti prekės defektai).
4.4. Pirkėjas, naudodamasis el-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų sąlygų, apibrėžtų el-parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti el-parduotuvės stabiliam darbui ar saugumui, be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis el-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti el-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienos.
5.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, atnaujinti Taisykles.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el-parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Privatumo taisyklėse“ nustatytus atvejus.
6.3. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu, per sutartą pristatymo laikotarpį.
6.4. Negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o jam atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus.
6.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 3.3 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojant nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka

7.1. Prekių kainos el-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu – išankstiniu apmokėjimu, kai Pirkėjas jam priimtinu būdu, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą.

8. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
8.2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
8.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.4. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar įgaliotu jo atstovu patikrinti siuntos būklę.
8.5. Pirkėjui pasirašius ant Pardavėjo arba jo įgaliotos trečiosios šalies (Vežėjo) pateikto siuntos dokumento (lydraščio, važtaraščio ir/arba sąskaitos faktūros) yra laikoma, kad siunta yra perduota.
8.6. Pastebėjus siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos turi nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.
8.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių ne pristatymą Pirkėjui, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.8. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama el-parduotuvės skyriuje „Pristatymas ir grąžinimas“.

9. Asmens duomenų apsauga

9.1. Pirkėjas pateikdamas Užsakymą Pardavėjui turi pateikti asmens duomenis, kuriais Pardavėjas gali identifikuoti Pirkėją, pristatyti Užsakymą, susisiekti prireikus papildomos informacijos ar naudoti juos tiesioginės rinkodaros tikslais.
9.2. Pirkėjas, pateikdamas Užsakymą, sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
9.3. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ar telefono numeris būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, apie tai turi pranešti Pardavėjui.
9.4. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių pirkimo iš Pardavėjo bei tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 9.3 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
9.5.Asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas naudoja atlikdamas pavedimus iš savo kreditinių ar debetinių sąskaitų Pardavėjui bankinėse sistemose, yra tvarkomi saugiai, naudojant saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatus. Visą atsakomybę už šiuos asmens duomenis neša bankai, kuriais naudojasi Pirkėjas.
9.6. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiks Pirkėjui raštišką atsakymą.
9.7. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

10. Prekių kokybė ir garantinis aptarnavimas

10.1. Kiekvienos el-parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
10.4. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų.

11. Daiktų grąžinimas

11.1. Kiekvienos el-parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
11.2. Įsigytų daiktų grąžinimas galimas vadovaujantis 2001 m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
11.3. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.3.2. grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota;
11.3.3. grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta ir būti nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.3.4. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).
11.4. Nesilaikant išvardintų sąlygų Pardavėjas pasilieka teisę daikto grąžinimui nepriimti. Jei prekė yra grąžinama ne dėl prekės kokybės, prekes Pirkėjas privalo grąžinti savo transportu.
11.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, vadovaujamasi šios Sutarties punktu 6.4.
11.6. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra pilnai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el-parduotuve.
12.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos bei prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
12.4. Jei Pardavėjo el-parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
11.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir/arba vidiniu el-parduotuvės Pirkėjo adresu.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais bei šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.